Благодарение на помощта на доброволци, разпределени в по-долу изложените работни групи, Сдружение “Зелен път“ има възможността да реализира своята мисия и цели.

Връзки с обществеността (PR)

Хора, които работят по визията на сдружението; Комуникират с други организации и общински представители; Водят разговори с различни държавни и частни институции, министерства, общини, фирми, спонсори и др; Измислят най-добрия начин, място и средство, с които да достигне нашето послание до целевата си група; Работят по кандидатстването и създаването на проекти; Работят в тясно сътрудничество с хората от всички останали звена в Сдружението.

Кандидатствай за доброволец към групата!

Репортери, журналисти

Отразяват новините в Сдружението и/или важна нова информация свързана с целите на Сдружението; Пишат прес-съобщения; Вписват статии и месечния бюлетин и ги публикуват на страниците на сайта; Работят върху начина на представяне на събития от и извън Сдружението.

Кандидатствай за доброволец към групата!

Финанси, стопанска дейност и проекти

Хора, занимаващи се със стопанската дейност на сдружението (велотурове, обучения и др.). Те намират и изготвят проекти, по които Сдружението да кандидатства, водят отчетност на средствата, получени от спонсори, рекламодатели, членски внос и всички други финансови приходи и активи.

Кандидатствай за доброволец към групата!

Дизайн и реклама

Отговарят за изготвянето на цялостни визуални стратегии за събитията и спортните мероприятия на Сдружението (визуална идентичност, плакати, рекламни материали, банери за сайта и интернет, грамоти, медали, спортно облекло и много други).

Кандидатствай за доброволец към групата!

Организиране на събития

Хора, които работят по организирането на събития – велосипедни прояви; състезания; изложения; фестивали и др. Те измислят как ще протече едно събитие; къде ще се състои; кои да са гостите на събитието. Тяхна отговорност са връзката с всички държавни и частни лица имащи отношение към проявата (състезатели, спонсори, рекламодатели, организации). Тяхна е и отговорността по издаването на разрешителни, програмата и озвучението, огранизация на охраната на събитието, медицински екипи и т.н.

Кандидатствай за доброволец към групата!

Планиране и инфраструктура

Хора, занимаващи се с огледи на места, подходящи за изграждането на планински велопътеки, маршрути за велопоходи и MTB състезания в цялата страна.

Те са хората, които ще дават съвети, ще работят в екип и помагат на колегите си от групата за “Организиране на събития”. Тяхна е и отговорността да следят и контролират изрядността на трасетата, тяхното маркиране и обезопасяване.

Кандидатствай за доброволец към групата!

Информационни технологии (IT)

Помагат с техническа поддръжка на сайта и компютрите на Сдружението, но не само; Да помагат в организирането на събитията със своите технически умения и при необходимост да инсталират и подготвят озвучителните и светлинни системи за дадено мероприятие на Сдружението. Да поддържат в изправност радиосвързочната техника, ако е необходима такава при организацията на дадено мероприятие. При нужда да публикуват статии и друга информация на сайта;

Кандидатствай за доброволец към групата!

Ако имате интерес и вярвате, че бихте могли да допринесете за развитието на велосипедния спорт в България, чрез някоя от нашите дейности, станете доброволец в Сдружение „Зелен път“. Изтеглете и попълнете формуляра за кандидатстване за доброволец в някоя от изброените по-горе дейности или се свържете се с нас.